SAŽP aktivity

Hlavné doterajšie výstupy:

WP3 Data modelling and Linked Open Data (LOD) alignment:

Participácia na tvorbe  SmOD INSPIRE Vocabularies:

 • http://www.w3.org/2015/03/inspire/ 

WP5 Demonstration Pilots. V rámci tohto pracovného balíčka boli realizované nasledovné úlohy:

SK subpilot GeoCrawler:  Aktivity zamerané na:

o Zber (Crawling) dostupných OGC zdrojov z prostredia hlbokého webu: http://smartopendata.sazp.sk/pilot/ogcwxs 

o Publikácia INSPIRE metaúdajov ako RDF údajov prostredníctvom dvoch TripleGeoCSW sparql aplikačných rozhraní endpoints:

http://data.sazp.sk/triplegeo-csw/sparql - SK metadúdaje na národnej úrovni (http://geoportal.gov.sk/sk/cat-client)

http://smartopendata.sazp.sk/pilot/geocrawler - metaúdaje vyhľadané prostredníctvom Crawlingu vyhľadané prostredníctvom vyhľadávacieho mechanizmu Google.

•  SK subpilot Biodiversity Mashup 2.0: Aktivity súvisiace importom INSPIRE údajov za Chránené územia do tripletovej databázy Parliament a ich publikácia prostredíctvom GeoSparql   aplikačného rozhrania:

Parliament web užívateľské rozhranie: http://data.sazp.sk/parliament

Parliament SPARQL aplikačné rozhranie: http://data.sazp.sk/parliament/sparql

Vizualizácia publikovaných údajov:

Payola: http://live.payola.cz:29080/visualize/map#/id/34

SEFARAD: http://demos.gsi.dit.upm.es/smartopendata/index.html#/sparql/slovakiaPolygonsDemo

Ďalšie realizované aktivity:

WP2 Requirements and Architecture: Participácia na výstupoch:

 • D 2.1 Requirements of the SmartOpenData Infrastructure
 • D 2.2 User requirements and use cases with the User requirements and use cases from the pilots
 • D 2.3 Architecture of SmartOpenData infrastructure from the pilot perspective as well as from generic and technology architecture design perspective
 • Aktivity súvisiace s analýzou inplementácie a komponent SmartOpenData components v infraštruktúre SAŽP

WP3 Data modelling and Linked Open Data (LOD) alignment:. Aktivity súvisiace s výstupmi:

 • D 3.2 The Initial SmartOpenData Model, s prepojením na súvisiace INSPIRE aktivity a pilotné riešenia  projektu
 • Príprava úvodnej sady súborov údajov pre harmonizáciu s úvodným SmartOpenData modelom.
 • Príprava podkladov pre výstup D 3.3 Harmonisation of data to SmartOpenData model. Initial iteration.
 • Príspevok k D 3.4 SmartOpenData - Final model.
 • Participácia na D 3.5 SmartOpenData - Harmonizácia údajov pre SK Pilot s finálnym SmartOpenData modelom.

WP6 Evaluation, Assessment and User groups s aktivitami:

 • Príspevok k výstupu  D 6.1 Evaluation plan, so zameraním na väzby s výstupmi D 6.2 User groups set up and analysis  a D 6.3 User group maintenance ktoré gestoruje SAŽP.
 • Príprava a odovzdanie výstupu D 6.2 User groups set up
 • Správa User groups a príprava podkladov pre D 6.3 User group
  maintenance, 6.4 Evaluation and assessment of pilots  and 6.5 Evaluation and assessment of SmartOpenData infrastructure. (Príprava prieskumov a webstránok Linked Open Geo Data Hub)

WP7 Dissemination, Exploitation and Liaisons s príspevkami v rámci výstupov:

 • D 7.1 Project Website and Collaborative Environment
 • D 7.6 Dissemination plan

Príprava námetu pre spoločný workshop "INSPIRE & Linked Data: Bridging the gap" pre Geospatial World Forum  - INSPIRE conference 2015