Prepojené Otvorené Údaje (Linked Open Data)

Čo vlastne znamená "použitie prepojených údajov pre priestorové údaje"? V kontexte projektu SmartOpenData, použitie prepojených údajov pre priestorové údaje znamená identifikáciu možností pre vytvorenie sémantických spojení a väzieb medzi INSPIRE / GMES / GEOSS a prepojenými otvorenými priestorovými údajmi s cieľom vytvárať novú pridanú hodnotu.

Požiadavky na projekt sú identifikované prioritne v rámci domény výskumu v oblasti životného prostredia. Ich realizácia bude postavené na sprístupnení relevantných INSPIRE priestorových súborov údajov a služieb a súvisiacich metaúdajov prostredníctvom nových infraštruktúr prepojených údajov. Okrem toho navrhovaná infraštruktúra poskytne automatické vyhľadávacie nástroje umožňujúce prehľadávanie ďalších dostupných geopriestorových zdrojov (prostredníctvom relačných (Open Geospatial Consortium) a linkovaných (W3C RDF) štandardov) v prostredí hlbokého i povrchového Webu.

Štruktúra RDF je používaná k popisu vzťahu medzi dvoma objektmi (napríklad objekt A je vedľa objektu B, pričom objekty A a B môžu byť prípadne uložené v rôznych databázach).

Podstatným bude opätovné využívanie existujúcich pernamentných identifikátorov, dostupných v rámci cloudu prepojených otvorených údajov, prostredníctvom ktorých SmartOpenData bude mať okamžitý prístup k množstvu ďalších údajových zdrojov, ktoré budú k dispozícii prostredníctvom SPARQL dotazov. Avšak ciele projektu sú ambicióznejšie, nakoľko v súčasťou jeho implementácie bude vybudovanie infraštruktúry objektov a vzťahov s pridanou hodnotou v podobe ďalších odkazov.